Vores vedtægter 

 
Følg os på Sociale medier

– hold dig orienteret om nye arrangementer og bliv
inspireret til at udvikle din forretning


Gældende vedtægter Mariagerfjord Erhvervsråd

 • §1. Navn og hjemsted:
  Rådets navn er Mariagerfjord Erhvervsråd og har hjemsted i Mariagerfjord Kommune.
 • Idegrundlag:

  Mariagerfjord  Erhvervsråd’s idégrundlag er at samle alle kræfter, der vil arbejde for trivsel og fremgang for erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune, at arbejde for de bedst mulige forbindelser mellem kommunens erhvervsliv, at søge de naturlige muligheder udnyttet ved oprettelse af nye virksomheder og udbygning af de eksisterende og at drage Mariagerfjord Kommune frem i søgelyset og derved henlede opmærksomheden på kommunens muligheder som erhvervs-, uddannelses- og handelsområde mv.

 • Målsætning: 

  Det er Mariagerfjord Erhvervsråds målsætning at opfylde den til enhver tid gældende erhvervspolitik. Ligeledes er det Mariagerfjord Erhvervsråds opgave at fungere som overordnet instans for kommunens erhvervsfremme, der løser relevante erhvervsrelaterede opgaver.

 • §2. Kapital og forpligtelse:
  Mariagerfjord Erhvervsråds midler tilvejebringes dels ved medlemskontingenter og frivillige bidrag fra rådets medlemmer, og dels ved tilskud fra Mariagerfjord Kommune.
 • Intet medlem hæfter med mere end sit tegnede bidrag for Mariagerfjord Erhvervsråds forpligtelser.
 • §3. Medlemskab og kontingent:
 • Som medlem af Mariagerfjord Erhvervsråd kan optages organisationer, foreninger, firmaer, forretningsdrivende i øvrigt og enkeltpersoner, som tegner sig for og yder det af generalforsamlingen vedtagne kontingent.Hvert år fastsætter generalforsamlingen mindstebidraget for det kommende år.

 • §4. Ledelse:
 • Mariagerfjord Erhvervsråds organisatoriske elementer består af et repræsentantskab, et forretningsudvalg og en erhvervschef.

 • §5.
 • Generalforsamling:
  Generalforsamlingen er erhvervsrådets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel med følgende dagsorden:
 • 1. Valg af dirigent.
 • 2. Formandens beretning.
 • 3. Regnskabets aflæggelse.
 • 4. Valg af formand.
 • 5. Meddelelse om de af Byrådet valgte medlemmer til repræsentantskabet og forretningsudvalget.
 • 6. Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til repræsentantskabet.
 • 7. Valg af revisor.
 • 8. Fastsættelse af kontingent.
 • 9. Indkomne forslag.
 • 10. Eventuelt.
  • stk. 2
  • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.
  • stk. 3
  • Forslag fra medlemmerne må for at kunne behandles på generalforsamlingen være indgivet til forretningsudvalget senest den 1. marts.
  • stk. 4
  • Senest 8 hverdage efter afholdelse af generalforsamling skal repræsentantskabet afholde møde, hvor bl.a. konstituering foretages.
  • Stk 5

  • Generalforsamlingen kan under særlige omstændigheder afholdes digitalt

  • §6. Ekstraordinær generalforsamling:

   Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som for den ordinære generalforsamling, når repræsentantskabet finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

  • §7. Stemmeret:
  • Ethvert medlem har adgang til generalforsamlingen, når kontingentet er betalt.
  • Stemmeret har medlemmer, der er indmeldt og har betalt kontingentet inklusiv eventuelle restancer senest 1. marts forud for generalforsamlingen.
  • Der kan stemmes ved fuldmagt, der kun er gældende for en enkel generalforsamling. Èn person kan maksimalt benytte 10 fuldmagter ved afstemningen.
  • Stemmeret på ekstraordinære generalforsamlinger tilkommer medlemmer, der havde stemmeret på sidste ordinære generalforsamling.
  • $8. Valg af medlemmer til repræsentantskab:
   Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for 2 år.
  • Generalforsamlingen vælger til repræsentantskabet 38 medlemmer ud over de 2 byråds udpegede medlemmer.
  • Mariagerfjord Kommune udpeger 2 byrådsmedlemmer til repræsentantskabet. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel erhvervsmæssig som geografisk henseende.

  • stk. 2
  • Valgbare er medlemmer af erhvervsrådet, der er indmeldt og har betalt kontingent inklusiv eventuelle restancer senest 1. marts forud for generalforsamlingen.

  • stk. 3
  • Valget foretages i henhold til valgregulativ, der vedtages af generalforsamlingen.
  • stk. 4
  • Forslaget til kandidater til repræsentantskabet samt formand for repræsentantskabet skal være skriftlig og være repræsentantskabets formand i hænde senest 1. marts.
  • stk. 5
  • Repræsentantskabet holder møde mindst 2 gange årligt, eller når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, og indkaldes med samme varsel som for den ordinære generalforsamling.
  • § 9. Forretningsudvalg:
   Udover den generalforsamlingsvalgte formand, konstituerer repræsentantskabet sig selv med valg af næstformand og 5 øvrige medlemmer, der sammen med de to af kommunen udpegede medlemmer af repræsentantskabet udgør erhvervsrådets forretningsudvalg.

  • stk. 2
  • Forretningsudvalget fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og vilkårene herfor. Hvis der ikke opnås fredsvalg skal valget ske ved skriftlig afstemning.

  • stk. 3
  • Forretningsudvalget er beslutningsdygtigt når et flertal af dets medlemmer er tilstede, og dets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i hans fravær næstformandens (stemme) afgørende.

  • stk. 4
  • Over forhandlingerne i forretningsudvalget føres en protokol, der underskrives af formanden. Protokollen forelægges på ethvert forretningsudvalgsmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af formanden

  • stk. 5
  • Forretningsudvalget udfærdiger skriftlige retningslinier for Erhvervsrådets væsentligste aktivitetsområde, hvori arbejdsdelingen mellem forretningsudvalg og erhvervschef er nærmere fastlagt.

        §10. Erhvervschef:

  • Erhvervschefen ansættes af forretningsudvalget og har den daglige ledelse af Erhvervsrådet. Evt. øvrige medarbejdere ansættes af erhvervschefen i samråd med forretningsudvalget.
  • Erhvervschefen skal følge lovgivning, vedtægter og de af forretningsudvalget givne retningslinier og anvisninger.
  • stk. 2.
  • Erhvervschefen deltager i repræsentantskabs- og forretningsudvalgsmøder, medmindre der forhandles sager, der angår Erhvervschefens personlige forhold. Erhvervschefen har ingen stemmeret
  • §11. Vedtægtsændringer m.v.:
  • Vedtægtsændringer skal vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med almindeligt stemmeflertal.

   Til ophør af Erhvervsrådet kræves det, at der på to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger er flertal herfor.

  • §12. Underskriftsberettigede
  • Mariagerfjord Erhvervsråd tegnes af 2 medlemmer af forretningsudvalget, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

   I tilfælde af køb, salg, eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af hele forretningsudvalget.

  • 13. Revision:
  • Regnskaberne revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor
  • 14. Regnskab:
  • Mariagerfjord Erhvervsråds regnskabsår er kalenderåret.

  • 15. Ophør:

   I tilfælde af Mariagerfjord Erhvervsråds ophør skal den eventuelle beholdning af såvel kontante midler som øvrige aktiver anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen eller efter nærmere bestemmelse truffet af Mariagerfjord byråd og Mariagerfjord Erhvervsråds forretningsudvalg i forening.

  • Vedtaget på stiftende generalforsamling afholdt den 14. februar 2006.

   Ændret ved generalforsamling afholdt d. 12 marts 2018 og ekstraordinær generalforsamling d. 20 marts 2018.

   Ændret ved generalforsamling afholdt d. 24 marts 2021 og ekstraordinær generalforsamling d. 26 marts 2021